I25,  G57,   G59,   N34,   B10              I27,   G55,   B13,   I28,  066